MUNKASZERZŐDÉS – minta

amely létrejött egyrészről a

Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet (székhely: 2600 Vác, Sas utca 1., cégjegyzékszám: Cg.13-02-050351; adószám: 10112865-1-13; képviseletében: __________, a Felügyelő Bizottság elnöke és __________ küldött) mint munkáltató (a továbbiakban: Munkáltató),

másrészről

………………………………………… mint munkavállaló (a továbbiakban: Munkavállaló)

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

Preambulum

A Munkáltató küldöttgyűlése az általa _______. év __. hó ___ napján meghozott _________ számú KGY. határozatával a Munkavállalót a Munkáltató elnökévé (lakásszövetkezet igazgatósága elnöke) nevezte ki, amely kinevezést a Munkavállaló elfogadta.

A Munkavállaló elnöki tisztségét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:343. § (1) bekezdése és a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény (Lszt) 7.§ (1) bekezdése alapján a jelen munkaszerződéssel létrehozott munkaviszony keretében látja el.

A Munkavállaló feladataira a munkajogi szabályok mellett a Ptk., az Lszt és a Munkáltató Alapszabálya és Szervezeti és Működési Szabályzata szabályai is vonatkoznak. Jelen munkaszerződés nem értelmezhető úgy, mint amelyik korlátozza azon feladatokat, amelyeket az elnök a Ptk. alapján ellátni köteles.

Felek rögzítik, hogy a Munkavállaló a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése alapján vezető állású munkavállalónak minősül, így jelen munkaviszonyra az Mt. 208-211. §§-ban szabályozott rendelkezések az irányadók.

I. Általános rendelkezések

 1. A Felek megállapodnak, hogy egymással a jelen munkaszerződésben foglaltak szerint munkaviszonyt létesítenek.
 2. A munkába lépés napja: 2023. ______ __.
 3. A munkavégzés helye: a Munkáltató székhelye
 4. A Munkavállaló munkaköre: lakásszövetkezet elnöke
 5. A munkaviszony határozott időre jön létre, és _____. év ______ hónap ___. napjáig tart.
 6. A Felek próbaidő kikötésében állapodnak meg, amelynek mértéke a munkaviszony kezdetétől számított 3 hónap.
 7. Az elnök a törvényi előírások és korlátozások, továbbá az Alapszabály és az SZMSZ rendelkezéseinek és a köz/küldöttgyűlés, valamint az Igazgatóság határozatainak figyelembevételével, személyes felelősséggel, a „jó gazda” gondosságával vezeti a társaságot.

II. Munkabér

 1. A Munkavállaló bruttó alapbére: __________,-Ft (azaz __________ forint), havibér.
 2. A Felek megállapodnak, hogy a Munkáltató a munkabért a Munkavállaló fizetési számlájára utalással fizeti meg.
 3. Figyelemmel arra, hogy a Munkavállaló kötetlen munkarendben dolgozik, a Munkavállalóra a
 4. rendkívüli munkavégzésre vonatkozó szabályok – ebből következően annak ellenértékére vonatkozó szabályokat is – nem alkalmazandók, a Munkavállalót rendkívüli munkavégzés ellenértéke nem illeti meg.
 5. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a Munkavállalót az Mt. által meghatározott bérpótlékok nem illetik meg.
 6. A Munkáltató a Munkavállaló számára külön megállapodás megkötésével prémium feladatokat határozhat meg, amely alapján a tárgyévi célok teljesítése esetén a Munkavállaló prémiumra lehet jogosult.

III. Munkaidő

 1. A Munkavállaló foglalkoztatására teljes munkaidőben kerül sor. A munkaidő mértéke napi 8 óra, heti 40 óra.
 2. A Munkavállaló munkarendje kötetlen.
 3. Munkavállaló a munkaidő-beosztását, szabadságait és a munkavégzését a Munkáltató mindenkori zavartalan működési érdekeinek elsődlegessége mellett, a vezető tisztségviselői munkakört betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles szervezni.
 4. A szabadság kiadásának időpontját – a munkáltatói jogkör gyakorlójával történt előzetes egyeztetést követően, a 3. pontban foglaltakra figyelemmel – a Munkavállaló maga határozza meg. Amennyiben a Munkavállaló által igényelt szabadság alkalmatlan időpontra esne, úgy a Felek közösen új időpontot keresnek a szabadság kiadására.
 5. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a Munkavállaló köteles gondoskodni arról, hogy szabadságának ideje alatt is – a vele való kapcsolattartás biztosítása céljából – folyamatosan elérhető legyen telefonon és/vagy e-mailen.
 6. Amennyiben a Munkavállaló betegség vagy egyéb, előre nem látható ok miatt a munkavégzésben akadályoztatva van, erről a Munkáltatót haladéktalanul értesítenie kell. Ismertetni kell az okokat, valamint a távoliét várható időtartamát.
 7. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a Munkavállaló egészségi állapotának megfelelő mértékben köteles gondoskodni arról, hogy keresőképtelenségének ideje alatt is – a sürgős ügyek intézése céljából – szükség szerint elérhető legyen telefonon és/vagy e-mailen.

IV. Felelősség, összeférhetetlenség

 1. A Munkáltató folyamatban lévő ügyeinek vitele az elnök feladata, az Igazgatósággal együttműködve. A Munkavállaló elnökként felelős minden olyan intézkedés megtételéért, amely a Munkáltató szabályszerű és sikeres működéséhez szükséges. Az elnök a Munkáltató cégnyilvántartásban is bejegyzett, önálló aláírási és képviseleti joggal rendelkező törvényes képviselője.
 2. A Munkáltatónál alkalmazásra kerülő, nem vezető állású és/vagy választott tisztségviselő munkavállalók, egyéb személyek az elnök irányítása és felelőssége alatt dolgoznak, gyakorolja felettük a munkálttaói jogokat.
 3. Munkavállaló munkaidőben és munkaidőn kívül is köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, ami a Munkáltató jogát vagy jogos érdekét veszélyeztetné, vagy a Munkáltatóra bármilyen szempontból hátrányos lenne.
 4. Felek megállapodnak, hogy a Munkavállaló teljes munkaerejét a Munkáltató rendelkezésére bocsájtja. A Munkavállaló a Munkáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül nem jogosult harmadik személlyel – sem ingyenesen, sem visszterhesen – további munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt (pl. megbízás, vállalkozás, tanácsadás, tagi munkavégzés) létesíteni, illetve
 5. bármilyen formában melléktevékenységet folytatni és/vagy tanácsadói tevékenységet ellátni. Ez alól kivételt képeznek a tiszteletbeli tevékenységek, amennyiben ezek a szokásos mértéket nem haladják meg.
 6. A Munkavállaló – sem közvetve, sem közvetlenül – nem jogosult semmilyen tevékenységet folytatni a Munkáltatóval részben vagy egészben azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet (is) folytató („Konkurens”), vagy a Munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdálkodó szervezetnél (a továbbiakban: „Partner”), vagy azok javára.
 7. A Munkavállalónak kifejezetten tilos harmadik személyektől a tevékenységeiért bármilyen nemű ajándékot (pénzt, juttatást stb.) elfogadnia és/vagy követelnie.
 8. A Munkavállaló:
  • nem lehet vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, megbízottja, vállalkozója vagy üzleti partnere Konkurensnek vagy Partnernek;
  • Konkurensben, illetve Partnerben sem közvetlenül, sem közvetetten nem szerezhet részesedést, annak nem lehet részben vagy egészben tagja (tulajdonosa);
  • nem köthet a saját nevében vagy a saját, illetve közeli hozzátartozója javára a Munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyleteket sem közvetlenül, sem közvetetten;
  • köteles bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója tagja (tulajdonosa), vezető tisztségviselője vagy felügyelő bizottsági tagja lett Konkurensnek, illetve Partnernek, illetőleg vezetőként munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített azok bármelyikével.
 9. A Munkavállalóra egyebekben a Ptk. és az Mt. által meghatározott mindekori összeférhetetlenségi és versenytilalmi szabályok is megfelelően irányadóak. Amennyiben a jelen munkaszerződés és a jogszabályok eltérően szabályoznak egy kérdést, úgy a mindenkor szigorúbb előírás irányadó.

V. A munkaviszony megszüntetése

 1. Az elnöki munkaviszony megszűnésére a Ptk. és az Mt. szabályai egyaránt irányadóak. Jelen munkaszerződés az Mt. által meghatározott megszűnési vagy megszüntetési jogcímeket nem csökkenti, illetve nem bővíti.
 2. A Munkavállalót elnöki tisztségéből visszahívó küldöttgyűlési határozat egyúttal – annak tartalma alapján – a munkaviszony felmondással vagy azonnali hatályú felmondással történő egszüntetésének is minősül. A Munkavállalót az Mt. 77.§-a szerint illeti meg a végkielégítés.

VI. Vegyes rendelkezések

 1. A munkáltatói jogokat a Munkavállaló felett a közgyűlés jogkörében a küldöttgyűlés gyakorolja, a mindenkori törvényes, választott képviselői útján.
 2. A Munkavállaló köteles a Munkáltató működésével kapcsolatban tudomására jutott valamennyi értesülést üzleti titokként megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan tényt, adatot, információt, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a Munkáltatóra vagy más személyre, cégre nézve hátrányos következményekkel járna.
 3. A Munkavállaló kijelenti, hogy a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a Munkáltató írásban tájékoztatta az Mt. 46. § (1) bekezdésében meghatározott feltételekről.
 4. A Munkavállaló kijelenti, hogy a Munkáltató belső szabályzatait, utasításait és a Munkáltatónál hatályban levő egyéb rendelkezéseket megismerte, kérdéseire választ kapott, és azokat jelen munkaszerződésben magára nézve kötelezőnek fogadja el.
 5. A Munkáltató tájékoztatja a Munkavállalót arról, hogy személyes adatait a munkaviszonyból eredő, illetőleg ahhoz kapcsolódó jogszabályi kötelezettségei teljesítése érdekében, az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései szerint kezeli. A Munkáltató a Munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben, vagy a Munkavállaló hozzájárulása alapján közölhet. A Munkáltató tájékoztatja a Munkavállalót arról, hogy a munkabér-fizetéssel kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséhez szükséges személyes adatait a bérszámfejtést is végző könyvelő részére átadja.
 6. Felek jelen munkaszerződés megkötése során éltek az Mt. 209. § (1) bekezdésében biztosított eltérési lehetőségekkel. Ennek alapján kifejezetten úgy állapodnak meg, hogy amennyiben a jelen munkaszerződés és az Mt. Második Részének valamely rendelkezése ellentmond egymásnak, a jelen munkaszerződés rendelkezései irányadók, kivéve, ha a törvénytől eltérést az Mt. 209. § (2) bekezdése tiltja.
 7. A jelen munkaszerződésben nem szabályozott kérdésekben a munkaviszonyra vonatkozó (jog)szabályok, így különösen az Mt. rendelkezései irányadók. Jelen munkaszerződés a Felek között a munkaviszony létrehozására vonatkozó megállapodásuk valamennyi feltételét tartalmazza.

A Felek a jelen munkaszerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Vác, 2023……………….. hó … napján

Közösségi média