Igazgatósági határozatok

1/2022.10.26-IG. sz. határozat: A lakásszövetkezet igazgatósága megkapta és tudomásul vette a 14. sz. részközgyűlés (Fácán u. 2-10.) kérelmét a lakásszövetkezetből való kiválással kapcsolatos részközgyűlés megtartására. A 30 albetétből 26 tulajdonosai nyújtottak be kérelmet. Az Igazgatóság megállapítja, hogy a kérelem szövege szerint egy részköz-gyűlés megtartására irányul, kifejezetten szerepel benne, hogy nem a kiválási
szándék bejelentése. A kiválási szándék bejelentéseként nem elfogadható, mert az ehhez szükséges, Lsztv. 50. § (1) és 51. § (1) szerint feltételek nem teljesülnek, és az Lsztv. 51. § (2) szerinti nyilatkozat megtételére nem került sor. A kiválás érdekében az igazgatóság a következő döntéseket hozza:
A lakásszövetkezetekből történő kiválás esetén a kiválás kérdésében előkészítő részközgyűlést kell tartani.

2/2022.10.26-IG. sz. határozat: Az igazgatóság összehívja a 21. számú részközgyűlést 15 napra, amint a részközgyűlés jelöltet állított küldöttválasztás céljából. Az idős lakók közlekedését megkönnyítő lépcsőházi kapaszkodó felszerelését a lakásszövetkezet a tagság kérésére és a részközgyűlés költségére elvégzi.

3/2022.10.26-IG. sz. határozat: A lakásszövetkezet a szövetkezeti vagyon részét képező, az Újhegyi út 49. szám alatti helyiségek hasznosítását elhatározta. Megállapítja, hogy a “volt kozmetika” megnevezésű, a lépcsőházzal szemben állva a bejárattól balra található, utcára nyíló üzlethelyiség önálló helyrajzi számmal nem rendelkezik. A helyiséget a jelentkező bérlőnek a lakásszövetkezet bérbe adja 40000 Ft/hó díjért. A látszólag üres, és elhagyott helyiség 2022. október 24-én történt kinyitásakor a lakásszövetkezet részéről jelen volt S. A. elnök és Gy. V. igazgatósági tag, akik megállapították, hogy a helyiség nem üres, annak utcáról nem látható, lakattal lezárt ráccsal leválasztott részében V. B. I. holmija van kartondobozokban. Nevezett képviseletében megjelent a helyszínen fia, V. Z., aki nevezettet telefonon felhívta, majd közös megegye zéssel ígéretet tettek arra, hogy a helyiségből a holmijukat két héten belül kipakolják. A helyiségbejáratának egyetlen kulcsát V. Z. megkapta, a rácsokhoz pedig csak nekik van kulcsa. Az igazgatóság felhívja V. B. I.-t és családját, hogy a határozat kézhezvételétől számítva két héten belül a helyiségből a holmiikat távolítsák el, a kulcsokat pedig adják át. A lakásszövetkezet V. B. I.-t és csaldátagjait felszólítja, hogy a helyiség használatáért a 40000 Ft/hó bérleti díjat öt évre visszamenően a helyiség átadásig fizesse meg.

4/2022.10.26-IG. sz. határozat: A hiteles vízóra, érvényes mellékvízmérő szerződés nélküli tulajdonossal szemben a mellékvízmérőn mért fogyasztás szerint eseti méltányosság alapján el lehet számolni a vízdíjat a vízdíjátalány elengedése mellett, ha:
a) az elszámolással érintett időszakban működő mellékvízmérő volt felszerelve és annak leolvasott állásai hitelt érdemlően (vízmű általi korábbi mellékmérő elszámolás, cserelap, fénykép) igazolt, és
b) a vízfogyasztás csekély, vagy az érintett időszak fél évet nem meghaladó és
c) a lakás tekintetében fennálló vízdíj és fenntartási díj tartozásokat az elszámoláskor egy összegben megfizeti.

5/2022.10.26-IG. sz. határozat: A beazonosíthatatlan befizetéseket a felmerülő költségek levonása után a lakásszövetkezet visszaküldi a feladónak.

6/2022.10.26-IG. sz. határozat: D. J. ingatlankezelő tanfolyam és vizsgadíj költségét a FÜTI OMEGA Kiadványozási és Oktatási Kft. részére a Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet fizeti.

1/2023.07.25-IG sz. határozat: Azon tulajdonosok esetében, akik a 2008. év előtt előírt „pótbefizetést” vitatják, a pótbefizetésből származó tartozást törölni kell (annak 10800 Ft-os összegével megegyező negatív előírást kell könyvelni az aznapi dátummal).

2/2023.07.25-IG sz. határozat: Az igazgatóság M. C. vízdíjtartozásával kapcsolatban megállapítja, hogy a hidegvíz mérők cserelapja hiányzik (2015. november 21-e és 2016. január 14-e között nincs hidegvízfogyasztás adat), de ez idő alatt a melegvíz mérők 5 m³-t mértek, így erre az időszakra arányosan 10 m³ vízfogyasztás állapít meg az igazgatóság. A mérők alapján számolt fogyasztás 2023. július 14-ig 570 m³, a becsült 10 m³-rel együtt 580 m³, amelynek díja 357.988 Ft.
Az igazgatóság a mérés alapján való elszámolást elfogadja a következő feltételekkel:
1) A lakás tulajdonosa 30 napon belül kössön érvényes mellékvízmérő szerződést a DRMV Zrt-vel;
2) 15 napon belül egy összegben fizesse meg a megállapított 357.988 Ft vízdíjat, valamit annak 106.267 Ft késedelmi kamatát, és a felmerült 69.533 Ft eljárási költséget, azaz összesen 533.788 Ft-ot (azaz ötszázharmincháromezer-hétszáznyolcvannyolc forintot).

3/2023.07.25-IG sz. határozat: Az igazgatóság megállapítja, hogy M. E. adós a részletfizetési kérelemhez igazolásokat nem csatolt, ezért a részletfizetés engedélyezéséghez feltételként szabja, hogy munkáltatói jövedelmigazolást hiánypótlásként nyújtson be. A részletfizetés feltétele, hogy a DLSZ Követeléskezelési Szabályzata V.1.1. fejezete alapján az adós a tőketartozás 15%-át egyösszegben fizesse meg, valamint a szabályzat szerint részletfizetési szerződést, és a tőketartozása erejéig jelzálogszerződést kössön a lakásszövetkezettel.

4/2023.07.25-IG sz. határozat: Az igazgatóság megállapítja, hogy K. R. adós a részletfizetési kérelemhez igazolásokat nem csatolt, ezért a részletfizetés engedélyezéséghez feltételként szabja, hogy a tulajdonostársak jövedelmigazolást hiánypótlásként nyújtsanak be. A részletfizetés feltétele, hogy a DLSZ Követeléskezelési Szabályzata V.1.1. fejezete alapján az adós a tőketartozás 15%-át egyösszegben fizesse meg, valamint a szabályzat szerint részletfizetési szerződést, és a tőketartozása erejéig jelzálogszerződést kössön a lakásszövetkezettel.

5/2023.07.25-IG sz. határozat: Az igazgatóság megállapítja, hogy G. I. adós a részletfizetési kérelemét írásban nem adta be, ezért a részletfizetés engedélyezéséghez feltételként szabja, hogy adós a kérelmet írásban adja be, mellékletként jövedelmigazolást nyújtson be. A részletfizetés feltétele, hogy a DLSZ Követeléskezelési Szabályzata V.1.1. fejezete alapján az adós a tőketartozás 15%-át egyösszegben fizesse meg, valamint a szabályzat szerint részletfizetési szerződést, és a tőketartozása erejéig jelzálogszerződést kössön a lakásszövetkezettel.

6/2023.07.25-IG sz. határozat: G. Zs. adós kérelemét megvitatta, és a 78345 Ft (azaz hetvennyolcezer-háromszáznegyvenöt forint) késedelmi kamatot a tőketartozás és járulékai egyösszegű befizetésre figyelemmel elengedte.

7/2023.07.25-IG sz. határozat: L. L. adós kérelemét megvitatta, és a 76040 Ft (azaz hetvennyolcezer-háromszáznegyvenöt forint) késedelmi kamatot a tőketartozás és járulékai egyösszegű befizetésre figyelemmel elengedte.

8/2023.07.25-IG sz. határozat: A garázsok tulajdonosainak a felújítási alap küldöttgyűlés által elfogadott négyzetméter arányos összegét felújítási hozzájárulás címén, a részközgyűlésben üzemeltetési díj címén a küldöttgyűlés határozata alapján előírt díj 50%-át üzemeltetési hozzájárulás címén fizessék meg 2023. október 01-től.

1/2023.08.31-IG sz. határozat: L. Dzs. 2023.08.08-i kérelmét az Igazgatóság elfogadta azzal a feltétellel, hogy a tulajdonos az általa a kérelemben megjelölt összeg helyett 620.000 Ft-ot (azaz hatszázhúsz-ezer forintot) a határozat megküldésététől számított 15 naptári napon belül egy összegben befizeti a Lakásszövetkezet bankszámlájára. Ha a befizetésre nem kerül sor, akkor a kedvezményben a tulajdonos nem részesül, a lakásszövetkezet az eredeti összeg behajtására indít eljárást.

2/2023.08.31-IG sz. határozat: V. K.-né 2023. augusztus 28-i kérelmét az Igazgatósága elfogadta azzal, hogy a követelés összegének 25%-át e határozat megküldésétől számított 15 naptári napon belül egyösszegben a Lakásszövetkezet bankszámlájára befizeti, a fennmaradó 75%-ot pedig a következő hat hónapban hat egyenlő részletben befizeti, és határidőre megfizeti az esedékes havi fenntartási és egyéb díjakat is. Amennyiben a tulajdonos e feltételeket nem teljesíti, a fennmaradó tartozás egy összegben esedékesség válik, és behajtására a lakásszövetkezet eljárást indít.

3/2023.08.31-IG sz. határozat: H. K. képviseletében dr. F. Á. által előterjesztett 2023. augusztus 10-i kérelmet az Igazgatóság elfogadta, és a kérésnek megfelelően az elévülési idő figyelembevételével megállapította, hogy a tulajdonosnak 1.253.685 Ft (azaz egymillió-kettőszázötvenháromezer-hatszáznyolcvanöt forint) díjtartozást kell befizetnie, amely tartozás 15 naptári napon belül egy összegben a Lakásszövetkezet bankszámlájára való befizetése esetén az Igazgatóság a késedelmi kamatoktól eltekint.

4/2023.08.31-IG sz. határozat: A banki és postai költségek növekedése miatt a postai készpénzátutalási megbízások (sárga csekkek) használatának költségét, de legalább a feladott sárgacsekkenként 450 Ft-ot a díjfizető tulajdonosoknak a következő esedékes díjban meg kell fizetni. Aki hibás adatokkal ad fel sárgacsekket, az csekkenként további 1000 Ft eljárási díjat kell fizetnie.

1/2023.09.13-IG sz. határozat: Az igazgatóság az alábbi határozatot hozta D. A. ellen perelőkészítést kezdeményezünk.

2/2023.09.13-IG sz. határozat: Az igazgatóság az alábbi határozatot hozta a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával kapcsolatban, hogy a az Alapszabályban és a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat  („SZMSZ”) 6.1.(3) pontjában írt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Ptk.6:29.§ában szabályozott egyetemleges kötelezettségről is,  az SZMSZ-t az alábbiak szerint módosítja:

Az SZMSZ IV.1. pontja az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

(6) A lakásszövetkezet tag és nem tag tulajdonosa ingatlana (lakása) eladása esetén a lakás eladója és vevője a lakásszövetkezettel szemben az adásvétel tárgyát képező ingatlanra nyilvántartott üzemeltetési és felújítási költségtartozás megfizetéséért egyetemleges felelősséggel tartoznak.

1/2023.10.04-IG sz. határozat: Az igazgatóság az alábbi határozatot hozta a Szövetkezet könyvelésével
kapcsolatban, hogy 2024.január 1.-től új könyvelőt keresünk.

2/2023.10.04-IG sz. határozat: Az igazgatóság az alábbi határozatot hozta a küldiött gyűlés összehívásával
kapcsolatban, hogy a napirendipontokat a 2023.11.14.-i igazgatósági ülésen meghatározza, a 2023.11.29. napjára a küldöttgyűlést ósszehívja.

3/2023.10.04-IG sz. határozat: Az igazgatóság az alábbi határozatot hozta a garázzsal kapcsolatban, a garázs áramellátása kapcsán az eredeti állapot he/yreállítását támogafja.

1/12023.11.14-IG. sz. határozat: A Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósága összehívja a lakásszövetkezet Küldöttgyűlését, a mellékelt meghívó szerint 2023. december 13. 17:00 órára, a vári Madách Imre művelődési központba.

A meghívó itt olvasható.

2/2023.11.14-IG. sz határozat: A Deákvári Lakáfenntartó Szövetkezet Igazgatósága fizetési meghagyást indít B. és B. ellen.

3/2023.11.14-IG. sz határozat: A Deákvári Lakáfenntartó Szövetkezet Igazgatósága a küldöttgyűlés számára az alábbi 20-25-30 %-os emelését javasolja.

4/2023.11.14-IG. sz. határozat: A Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósága H. F. számára az alábbi határozatot hozta, hogy törvényt sértene a Szövetkezet azzal, hogy csak egy ember használja.

Közösségi média