Igazgatósági határozatok

1/2014.10.08-IG. sz. határozat: Az Igazgatóság megállapítja, hogy a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (Tszt.) 23-27. § a kérdést részletesen szabályozza. A Tszt. 23. § (3) bj szerint a Váci Távhő Kft. az ingatlanon elhelyezett létesítményeket üzemeltetheti, karbantarthatja, kijavíthatja, átalakíthatja, eltávolíthatja. A Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet hozzájárul az Komfortex Kft. 2014. szeptemberi UH-1 sz. rajzán szereplő és a 1533/57. és az 1583/2 hrsz.-ú telken fekvő távhővezeték felújításához.

2/2014.10.08-IG. sz. határozat: Az Igazgatóság megállapítja, hogy az Újhegyi út 51. sz. alatti kazánház birtokosa és üzemeltetője a Váci Távhő Kft., amely gazdálkodó szervezet önállóan jogképes, és a saját nevében szerződést kötni jogosult. A lakásszövetkezetekről szóló 2004. CVX. törvény és a DLSZ alapszabálya nem ad felhatalmazást a lakásszövetkezet elnökének arra, hogy a lakásszövetkezeti tulajdont érintő kérdésekben.

1/2014.11.05-IG. sz. határozat: A Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet hozzájárulását adja, hogy a 2600 Vác, Újhegyi út 51. sz. alatti 1533/57 helyrajzi számú és a Váci Távhó’ Kft. üzemeltetésében álló kazánház gázellátására a Váci Távhó’ Kft. a földgázelosztói engedélyesnél (TIGÁZ-DSO Kft.) eljárjon, és a felhasználási helyre csatlakozási szerződést kössön.

2/2014.11.05-IG. sz. határozat: A Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet elvi tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Váci Távhő Kft. a Vám utca 16-18. illetve Zöldfa utca 36. sz. alatti szövetkezeti tulajdonú nem
lakáscélú helyiségekben vagy az épület tetején hőközpontot alakítson ki.

1/2015.07.08-IG. sz. határozat: A Deákvári Lakásfenntartó Küldöttgyűlésének 10/2015.06.11-KGY sz. határozata végrehajtásához a évi DMRV Zrt.szerinti mellékvízmérő elszámolások alapján az Igazgatóság vízdíj átalányt összegét 2015. július 1-től 15.000 Ft/hó/lakás összegben állapítja meg.

1/2022.10.26-IG. sz. határozat: A lakásszövetkezet igazgatósága megkapta és tudomásul vette a 14. sz. részközgyűlés (Fácán u. 2-10.) kérelmét a lakásszövetkezetből való kiválással kapcsolatos részközgyűlés megtartására. A 30 albetétből 26 tulajdonosai nyújtottak be kérelmet. Az Igazgatóság megállapítja, hogy a kérelem szövege szerint egy részköz-gyűlés megtartására irányul, kifejezetten szerepel benne, hogy nem a kiválási
szándék bejelentése. A kiválási szándék bejelentéseként nem elfogadható, mert az ehhez szükséges, Lsztv. 50. § (1) és 51. § (1) szerint feltételek nem teljesülnek, és az Lsztv. 51. § (2) szerinti nyilatkozat megtételére nem került sor. A kiválás érdekében az igazgatóság a következő döntéseket hozza:
A lakásszövetkezetekből történő kiválás esetén a kiválás kérdésében előkészítő részközgyűlést kell tartani.

2/2022.10.26-IG. sz. határozat: Az igazgatóság összehívja a 21. számú részközgyűlést 15 napra, amint a részközgyűlés jelöltet állított küldöttválasztás céljából. Az idős lakók közlekedését megkönnyítő lépcsőházi kapaszkodó felszerelését a lakásszövetkezet a tagság kérésére és a részközgyűlés költségére elvégzi.

3/2022.10.26-IG. sz. határozat: A lakásszövetkezet a szövetkezeti vagyon részét képező, az Újhegyi út 49. szám alatti helyiségek hasznosítását elhatározta. Megállapítja, hogy a „volt kozmetika” megnevezésű, a lépcsőházzal szemben állva a bejárattól balra található, utcára nyíló üzlethelyiség önálló helyrajzi számmal nem rendelkezik. A helyiséget a jelentkező bérlőnek a lakásszövetkezet bérbe adja 40000 Ft/hó díjért. A látszólag üres, és elhagyott helyiség 2022. október 24-én történt kinyitásakor a lakásszövetkezet részéről jelen volt S. A. elnök és Gy. V. igazgatósági tag, akik megállapították, hogy a helyiség nem üres, annak utcáról nem látható, lakattal lezárt ráccsal leválasztott részében V. B. I. holmija van kartondobozokban. Nevezett képviseletében megjelent a helyszínen fia, V. Z., aki nevezettet telefonon felhívta, majd közös megegye zéssel ígéretet tettek arra, hogy a helyiségből a holmijukat két héten belül kipakolják. A helyiségbejáratának egyetlen kulcsát V. Z. megkapta, a rácsokhoz pedig csak nekik van kulcsa. Az igazgatóság felhívja V. B. I.-t és családját, hogy a határozat kézhezvételétől számítva két héten belül a helyiségből a holmiikat távolítsák el, a kulcsokat pedig adják át. A lakásszövetkezet V. B. I.-t és csaldátagjait felszólítja, hogy a helyiség használatáért a 40000 Ft/hó bérleti díjat öt évre visszamenően a helyiség átadásig fizesse meg.

4/2022.10.26-IG. sz. határozat: A hiteles vízóra, érvényes mellékvízmérő szerződés nélküli tulajdonossal szemben a mellékvízmérőn mért fogyasztás szerint eseti méltányosság alapján el lehet számolni a vízdíjat a vízdíjátalány elengedése mellett, ha:
a) az elszámolással érintett időszakban működő mellékvízmérő volt felszerelve és annak leolvasott állásai hitelt érdemlően (vízmű általi korábbi mellékmérő elszámolás, cserelap, fénykép) igazolt, és
b) a vízfogyasztás csekély, vagy az érintett időszak fél évet nem meghaladó és
c) a lakás tekintetében fennálló vízdíj és fenntartási díj tartozásokat az elszámoláskor egy összegben megfizeti.

5/2022.10.26-IG. sz. határozat: A beazonosíthatatlan befizetéseket a felmerülő költségek levonása után a lakásszövetkezet visszaküldi a feladónak.

6/2022.10.26-IG. sz. határozat: D. J. ingatlankezelő tanfolyam és vizsgadíj költségét a FÜTI OMEGA Kiadványozási és Oktatási Kft. részére a Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet fizeti.

1/2023.07.25-IG sz. határozat: Azon tulajdonosok esetében, akik a 2008. év előtt előírt „pótbefizetést” vitatják, a pótbefizetésből származó tartozást törölni kell (annak 10800 Ft-os összegével megegyező negatív előírást kell könyvelni az aznapi dátummal).

2/2023.07.25-IG sz. határozat: Az igazgatóság M. C. vízdíjtartozásával kapcsolatban megállapítja, hogy a hidegvíz mérők cserelapja hiányzik (2015. november 21-e és 2016. január 14-e között nincs hidegvízfogyasztás adat), de ez idő alatt a melegvíz mérők 5 m³-t mértek, így erre az időszakra arányosan 10 m³ vízfogyasztás állapít meg az igazgatóság. A mérők alapján számolt fogyasztás 2023. július 14-ig 570 m³, a becsült 10 m³-rel együtt 580 m³, amelynek díja 357.988 Ft.
Az igazgatóság a mérés alapján való elszámolást elfogadja a következő feltételekkel:
1) A lakás tulajdonosa 30 napon belül kössön érvényes mellékvízmérő szerződést a DRMV Zrt-vel;
2) 15 napon belül egy összegben fizesse meg a megállapított 357.988 Ft vízdíjat, valamit annak 106.267 Ft késedelmi kamatát, és a felmerült 69.533 Ft eljárási költséget, azaz összesen 533.788 Ft-ot (azaz ötszázharmincháromezer-hétszáznyolcvannyolc forintot).

3/2023.07.25-IG sz. határozat: Az igazgatóság megállapítja, hogy M. E. adós a részletfizetési kérelemhez igazolásokat nem csatolt, ezért a részletfizetés engedélyezéséghez feltételként szabja, hogy munkáltatói jövedelmigazolást hiánypótlásként nyújtson be. A részletfizetés feltétele, hogy a DLSZ Követeléskezelési Szabályzata V.1.1. fejezete alapján az adós a tőketartozás 15%-át egyösszegben fizesse meg, valamint a szabályzat szerint részletfizetési szerződést, és a tőketartozása erejéig jelzálogszerződést kössön a lakásszövetkezettel.

4/2023.07.25-IG sz. határozat: Az igazgatóság megállapítja, hogy K. R. adós a részletfizetési kérelemhez igazolásokat nem csatolt, ezért a részletfizetés engedélyezéséghez feltételként szabja, hogy a tulajdonostársak jövedelmigazolást hiánypótlásként nyújtsanak be. A részletfizetés feltétele, hogy a DLSZ Követeléskezelési Szabályzata V.1.1. fejezete alapján az adós a tőketartozás 15%-át egyösszegben fizesse meg, valamint a szabályzat szerint részletfizetési szerződést, és a tőketartozása erejéig jelzálogszerződést kössön a lakásszövetkezettel.

5/2023.07.25-IG sz. határozat: Az igazgatóság megállapítja, hogy G. I. adós a részletfizetési kérelemét írásban nem adta be, ezért a részletfizetés engedélyezéséghez feltételként szabja, hogy adós a kérelmet írásban adja be, mellékletként jövedelmigazolást nyújtson be. A részletfizetés feltétele, hogy a DLSZ Követeléskezelési Szabályzata V.1.1. fejezete alapján az adós a tőketartozás 15%-át egyösszegben fizesse meg, valamint a szabályzat szerint részletfizetési szerződést, és a tőketartozása erejéig jelzálogszerződést kössön a lakásszövetkezettel.

6/2023.07.25-IG sz. határozat: G. Zs. adós kérelemét megvitatta, és a 78345 Ft (azaz hetvennyolcezer-háromszáznegyvenöt forint) késedelmi kamatot a tőketartozás és járulékai egyösszegű befizetésre figyelemmel elengedte.

7/2023.07.25-IG sz. határozat: L. L. adós kérelemét megvitatta, és a 76040 Ft (azaz hetvennyolcezer-háromszáznegyvenöt forint) késedelmi kamatot a tőketartozás és járulékai egyösszegű befizetésre figyelemmel elengedte.

8/2023.07.25-IG sz. határozat: A garázsok tulajdonosainak a felújítási alap küldöttgyűlés által elfogadott négyzetméter arányos összegét felújítási hozzájárulás címén, a részközgyűlésben üzemeltetési díj címén a küldöttgyűlés határozata alapján előírt díj 50%-át üzemeltetési hozzájárulás címén fizessék meg 2023. október 01-től.

1/2023.08.31-IG sz. határozat: L. Dzs. 2023.08.08-i kérelmét az Igazgatóság elfogadta azzal a feltétellel, hogy a tulajdonos az általa a kérelemben megjelölt összeg helyett 620.000 Ft-ot (azaz hatszázhúsz-ezer forintot) a határozat megküldésététől számított 15 naptári napon belül egy összegben befizeti a Lakásszövetkezet bankszámlájára. Ha a befizetésre nem kerül sor, akkor a kedvezményben a tulajdonos nem részesül, a lakásszövetkezet az eredeti összeg behajtására indít eljárást.

2/2023.08.31-IG sz. határozat: V. K.-né 2023. augusztus 28-i kérelmét az Igazgatósága elfogadta azzal, hogy a követelés összegének 25%-át e határozat megküldésétől számított 15 naptári napon belül egyösszegben a Lakásszövetkezet bankszámlájára befizeti, a fennmaradó 75%-ot pedig a következő hat hónapban hat egyenlő részletben befizeti, és határidőre megfizeti az esedékes havi fenntartási és egyéb díjakat is. Amennyiben a tulajdonos e feltételeket nem teljesíti, a fennmaradó tartozás egy összegben esedékesség válik, és behajtására a lakásszövetkezet eljárást indít.

3/2023.08.31-IG sz. határozat: H. K. képviseletében dr. F. Á. által előterjesztett 2023. augusztus 10-i kérelmet az Igazgatóság elfogadta, és a kérésnek megfelelően az elévülési idő figyelembevételével megállapította, hogy a tulajdonosnak 1.253.685 Ft (azaz egymillió-kettőszázötvenháromezer-hatszáznyolcvanöt forint) díjtartozást kell befizetnie, amely tartozás 15 naptári napon belül egy összegben a Lakásszövetkezet bankszámlájára való befizetése esetén az Igazgatóság a késedelmi kamatoktól eltekint.

4/2023.08.31-IG sz. határozat: A banki és postai költségek növekedése miatt a postai készpénzátutalási megbízások (sárga csekkek) használatának költségét, de legalább a feladott sárgacsekkenként 450 Ft-ot a díjfizető tulajdonosoknak a következő esedékes díjban meg kell fizetni. Aki hibás adatokkal ad fel sárgacsekket, az csekkenként további 1000 Ft eljárási díjat kell fizetnie.

1/2023.09.13-IG sz. határozat: Az igazgatóság az alábbi határozatot hozta D. A. ellen perelőkészítést kezdeményezünk.

2/2023.09.13-IG sz. határozat: Az igazgatóság az alábbi határozatot hozta a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával kapcsolatban, hogy a az Alapszabályban és a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat  („SZMSZ”) 6.1.(3) pontjában írt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Ptk.6:29.§ában szabályozott egyetemleges kötelezettségről is,  az SZMSZ-t az alábbiak szerint módosítja:

Az SZMSZ IV.1. pontja az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

(6) A lakásszövetkezet tag és nem tag tulajdonosa ingatlana (lakása) eladása esetén a lakás eladója és vevője a lakásszövetkezettel szemben az adásvétel tárgyát képező ingatlanra nyilvántartott üzemeltetési és felújítási költségtartozás megfizetéséért egyetemleges felelősséggel tartoznak.

1/2023.10.04-IG sz. határozat: Az igazgatóság az alábbi határozatot hozta a Szövetkezet könyvelésével
kapcsolatban, hogy 2024.január 1.-től új könyvelőt keresünk.

2/2023.10.04-IG sz. határozat: Az igazgatóság az alábbi határozatot hozta a küldiött gyűlés összehívásával
kapcsolatban, hogy a napirendipontokat a 2023.11.14.-i igazgatósági ülésen meghatározza, a 2023.11.29. napjára a küldöttgyűlést ósszehívja.

3/2023.10.04-IG sz. határozat: Az igazgatóság az alábbi határozatot hozta a garázzsal kapcsolatban, a garázs áramellátása kapcsán az eredeti állapot he/yreállítását támogafja.

1/12023.11.14-IG. sz. határozat: A Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósága összehívja a lakásszövetkezet Küldöttgyűlését, a mellékelt meghívó szerint 2023. december 13. 17:00 órára, a vári Madách Imre művelődési központba.

A meghívó itt olvasható.

2/2023.11.14-IG. sz határozat: A Deákvári Lakáfenntartó Szövetkezet Igazgatósága fizetési meghagyást indít B. és B. ellen.

3/2023.11.14-IG. sz határozat: A Deákvári Lakáfenntartó Szövetkezet Igazgatósága a küldöttgyűlés számára az alábbi 20-25-30 %-os emelését javasolja.

4/2023.11.14-IG. sz. határozat: A Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósága H. F. számára az alábbi határozatot hozta, hogy törvényt sértene a Szövetkezet azzal, hogy csak egy ember használja.

1/2024.03.12-IG sz. határozat: Az igazgatóság a kérelmet elfogadja. Az elszámolást az elnök elkészíti.

2/2024.03.12-IG sz. határozat: Az igazgatóság határozata, hogy 26.765,- Forint negatív HMV előírást kell felvezetni számítási hiba korrigálására.

3/2024.03.12-IG sz. határozat: Az igazgatóság a fogyasztásmérőről készült fényképek alapján megállapítja hogy 2014. 06. 24-én a nyitó mérőállás 0,16 kWh, a 2024. 03. 08-án a mérőóra állás pedig 603,43 kWh. K.R. számoljon el 603,43 kWh villamos energia középarányos díjával.

4/2024.03.12-IG sz. határozat: Az igazgatóság a tájékoztatást tudomásul veszi.

5/2024.03.12-IG sz. határozat: Az Igazgatóság nem fogadja el H. F. kérelmét. A határozat értelmében Hinger Ferenccel szemben végrehajtást kell kezdeményezni.

6/2024.03.12-IG sz. határozat: Az igazgatóság határozata értelmében korrekciót kell végezni 14.365,- Forint értékben.

7/2024.03.12-IG sz. határozat: Az igazgatóság határozata értelmében K.B.K. esetében 833.645,- Forintot jóvá kell írni. (Árverési vevő tehermentes ingatlant vesz.)

8/2024.03.12-IG sz. határozat: Az igazgatóság határozati javaslatot jelen pillanatban nem tud hozni. Ez mindaddig fennáll, amíg G. Sz. I. nem tud dokumentumokat felmutatni.

9/2024.03.12-IG sz. határozat: Az igazgatóság határozata alapján K. G. részére 1.005.960,- Forintot jóvá kell írni. (Árverési vevő tehermentes ingatlant vesz.)

10/2024.03.12-JG sz. határozat: Az igazgatóság határozata értelmében 45.000,- Forint vízdíj átalány jóváírást kell eszközölni.

11/2024.03.12-IG sz. határozat: Az igazgatóság a mérés szerinti elszámolásról határozott.

12/2024.03.12-IG sz. határozat: Az igazgatóság határozata értelmében a szerződést megtartjuk.

13/2024.03.12-IG sz. határozat: Az igazgatóság határozata értelmében az óra szerinti elszámolást elfogadta.

14/2024.03.12-IG sz. határozat: Az. igazgatóság határozata értelmében B. J. esetében 584.785,- Forintot jóvá kell írni. (Árverési vevő tehermentes ingatlant vesz.)

15/2024.03.12-IG sz. határozat: Az igazgatóság határozata értelmében elszámolási hiba (téves előírás) végett 90.000,- Forint vízdíj átalányt jóvá kell írni.

16/2024.03.12-IG sz. határozat: Az igazgatóság határozata értelmében D.R. részére 1.878.760,- Forintot jóvá kell írni. (Árverési vevő tehermentes ingatlant vesz) Fennálló tartozás: 150.615,- Forint amelyből téves vízdíj-korrekció miatt 100.000,- Forint negatív előírást kell eszközölni. A fennmaradó hátralék így: 50.615,- Forint.

17/2024.03.12-IG sz. határozat: Az igazgatóság határozata értelmében a pont elnapolásra került.

18/2024.03.12-IG sz. határozat: igazgatóság határozata értelmében J.A.M kérését nem tudja támogatni a fennálló tartozást be kell hajtani.

19/2024.03.12-IG sz. határozat: Az igazgatóság határozatában O.R. kérését elutasítja, illene FMH indítását javasolja (kamatokkal együtt).

20/2024.03.12-JG sz. határozat: Az igazgatóság S. T. esetében a mérő szerinti elszámolást támogatja.

21/2024.03.12-IG sz. határozat: Az igazgatóság a 25.130,-Forintos elszámolási hiba jóváírásáról határoz-

22/2024.03.12-IG sz. határozat: Az igazgatóság a jóváírásról határoz.

23/2024.03.12-IG sz. határozat: Az igazgatóság a követelés fenntartása mellett foglal állást (a kérést nem támogatja).

24/2024.03.12-IG sz. határozat: Az igazgatóság V.E.-vel szemben FMH indításáról határozott (a kérést nem támogatja).

25/2024.03.12-IG sz. határozat: Az igazgatóság S.A. szemben FMH indításáról határozott (a kérést nem támogatja).

26/2024.03.12-IG sz. határozat: Az igazgatóság G.F.-el szemben fenntartja a követelést.

27/2024.03.12-IG sz. határozat: Az igazgatóság határozata alapján a kérelem elutasításra kerül.

28/2024.03.12-1G sz. határozat: Az igazgatóság a jóváírásról határoz.

29/2024.03.12-IG sz. határozat: igazgatóság a követelést továbbra is fenntartja (FMH elindítva).

30/2024.03.12-IG sz. határozat: Az igazgatóság a vízdíj átalány jóváírásról, illetve a vízóra szerinti elszámolásról dönt.

31/2024.03.12-IG sz. határozat: Az igazgatóság határozata, hogy a küldötteket meg kell keresni, hogy tegyenek javaslatot egy új Felügyelő Bizottsági tag személyére.

32/2024.03.12-IG sz. határozat: Az igazgatóság határozata alapján a Csekkdíjat beleszámítódik a csekkre írt összegbe.

33/2024.03.12-IG sz. határozat: Az igazgatóság a tájékoztatást tudomásul veszi-A határozatot az Igazgatóság egyhangúlag elfogadta.

34/2024.03.12-IG sz. határozat: Az igazgatóság a tájékoztatást tudomásul veszi.

35/2024.03.12-IG sz. határozat: Az igazgatóság a tájékoztatást tudomásul veszi.

1/2024.05.07-IG sz. határozat: Az igazgatóság a Küldöttgyűlés összehívja a következő napirenddel:

  • Levezető elnök, Jegyzőkönyvvezető, Hitelesítők, Szavazatszámlálók megválasztása;
  • Elnöki tájékoztató;
  • Felügyelő Bizottsági tag választása titkos szavazással;
  • Fenttartási díj és díjfizetők körének megállapítása, szavazás;
  • Kötetlen beszélgetés.

2/2024.05.07-IG sz. határozat:

Debreczeni János előterjesztette, hogy szükséges egy fő Felügyelő bizottsági tag választása. Hozzátette: Újvári Orsolya lemondott Felügyelő bizottsági tag helyét betöltendő Répási Lajosné és további egy fő (Szabóné Marika) került szóba. Sümegi András javaslata: mindkét személy készítsen magáról egy bemutatkozó anyagot, melyet a Küldöttgyűlés elé terjesztenek.

3/2024.05.07-IG sz. határozat: Az Igazgatóság nem támogatja S. Gy.né kérelmét.

4/2024.05.07-IG sz. határozat: ügyben megvárják a választ az MR Közösségi Alaptól. Az Igazgatóság elnapolja a kérdést.

5/2024.05.07-IG sz. határozat: K. R. ügyét az Igazgatóság elnapolja.

6/2024.05.07-IG sz. határozat: A tájékoztatást az Igazgatóság tagjai tudomásul vették.

7/2024.05.07-IG sz. határozat: A tájékoztatást az Igazgatóság tagjai tudomásul vették.

8/2024.05.07-IG sz. határozat: H.L ügyét az Igazgatóság elnapolja.

9/2024.05.07-IG sz. határozat: Az Igazgatóság Gy. Á. E. és P. T. kérelmét elutasítja.

10/2024.05.07-IG sz. határozat: P. E. esetében az Igazgatóság támogatja a vízdíj-átalány jóváírást, illetve óra szerinti elszámolást. Továbbá: P. E. a fenntartási díj hátralékát rendezze.

11/2024.05.07-IG sz. határozat: T. F. esetében az Igazgatóság támogatja a vízflíj-átalány jóváírást, illetve óra szerinti elszámolást.

12/2024.05.07-IG sz. határozat: Az Igazgatóság T. J. kérelmét elutasítja.

13/2024.05.07-IG sz. határozat: P. J.né esetében az Igazgatóság támogatja a vízdíj-átalányjóváírást, illetve óra szerinti elszámolást.

14/2024.05.07-IG sz. határozat: K. Zs.né esetében az Igazgatóság támogatja a vízdíj-átalányjóváírást, illetve óra szerinti elszámolást.

15/2024.05.07-IG sz. határozat: A napirendi pontot (D.A. vízdíj-elszámolás) Debreczeni János előkészítésre visszavonta.

16/2024.05.07-IG sz. határozat: A Cronus NVTrade Kft. ügyét az Igazgatóság elnapolja. Debreczeni János a kapott képanyagokat továbbította Sümegi Andrásnak.

17/2024.05.07-IG sz. határozat: A lakók a garázsok után fizessék a lakások után fizetendő felújítási összeget.

18/2024.05.07-IG sz. határozat: L.Jr esetében az Igazgatóság támogatja a vízdíj-általány jóváírást, illetve óra szerinti elszámolást.

19/2024.05.07-IG sz. határozat: Az Igazgatóság továbbítja J.A. kérését a Felügyelő Bizottságfelé.

20/2024.05.07-IG sz. határozat: A tájékoztatást az Igazgatóság tagjai tudomásul vették.

21/2024.05.07-IG sz. határozat: A tájékoztatást az igazgatóság elfogadta.

22/2024.05.07-IG sz. határozat: Az ügyet az Igazgatóság elnapolja. Sümegi András vállalja, hogy az elmaradás kezdetétől kiment felszólításokat igazolja.

23/2024.05.07-IG sz. határozat: B. T. esetében az Igazgatóság támogatja a vízdíj-átalány jóváírást, illetve óra szerinti elszámolást.

Közösségi média