Küldöttgyűlési meghívó

MEGHÍVÓ

A Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet [2600 Vác, Sas utca 1.] Igazgatósága a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Lszt.) 16.§ (1) és a 21.§ (4) bekezdéseiben biztosított jogkörében a lakásszövetkezet éves rendes küldöttgyűlését összehívja.

Az Igazgatóság tisztelettel meghívja önt a küldöttgyűlésre.

A küldöttgyűlés helyszíne:    Madách Imre Művelődési Központ,
Vác, 2600, Dr. Csányi László krt. 67. 8-as terem

A küldöttgyűlés időpontja:    2022. év május hó 31. (kedd) nap, 17:00 óra.

A küldöttgyűlés napirendje

  1.    Levezető elnök, jegyzőkönyv vezető, jkv. hitelesítő és napirend elfogadása
  2.    Szövetkezet elnökének beszámolója 2020. évről
  3.    Felügyelőbizottság elnökének beszámolója 2020. évről
  4.    Beszámolókhoz hozzászólások
  5.    Szavazás: 2021. évbeszámoló elfogadása
  6.    2022. év költségvetési tervezet ismertetése
  7.    Szavazás: a 2022. évi tervezet elfogadása
  8.    Személyi ügyek – jelölő bizottság előterjesztése
  9.    Tisztségviselők megválasztása titkos szavazással
  10.   Kötetlen beszélgetés

Tájékoztató

Határozatképes küldöttgyűlés esetén a Ptk. 3:339. §-a alapján a küldöttgyűlés a szükségtől függően határozhat arról, hogy jelen meghívó alapján a küldöttgyűlés által tárgysorozatba vett kérdésekről későbbi időpontban folytatja a küldöttgyűlést (folytatólagos küldöttgyűlés).

A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van. A küldöttgyűlésen minden küldöttnek egy szavazata van. A küldöttgyűlésen minden érdeklődő szövetkezeti tag tanácskozási joggal részt vehet, a határozatképesség szempontjából azonban csak a küldöttek vehetők figyelembe. Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a küldött, aki esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A napirendi pontok tárgyában érvényes határozat a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozható. A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket a „Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet beszámolója és költségterve” c. kiadvány tartalmazza, amely PDF formátumban elérhető a lakásszövetkezet honlapján.

Vác, 2022. év május hó 16. nap

Az Igazgatóság nevében:                               
                                                                    Sümegi András, az Igazgatóság elnöke

Közösségi média